Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

7061 SAYILI KANUNDA VERGİ MEVZUATINA YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA

VERGİ MEVZUATINA YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

 

 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da, vergi mevzuatına yönelik yeni düzenleme ve değişikliklere Kanun’daki madde sırası itibariyle aşağıda özet olarak yer verilmiştir.

 

1)      Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Alacakları Yapılandırılıyor.

 

Yapılan değişiklikle; gerek ihtilaflı gerekse inceleme aşamasında bulunan Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı, Kurum masraflarına katkı payı, telsiz ücretleri ve bu kapsamda taraflar arasında imzalanmış olan sözleşme ve protokoller uyarınca tahakkuk ettirilen cezai şart ve gecikme zammı ya da gecikme faizi alacakları ile yargılama giderlerine yönelik yapılandırılması öngörülmektedir.

Kapsama giren işletmecilerin yapılandırma hükmünden yararlanabilmeleri için Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili idarelere yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

2)      Kamu Tüzel Kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde vergi borcunun olmadığına dair belge isteme zorunluluğu getirildi.

 

Yapılan değişiklikle; kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslek kuruluşları ile vakıf üniversiteleri hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler de kapsama alınmaktadır. Yine yapılan değişiklikle, hak sahiplerine yapılacak ödemeler sırasında tahsil dairelerine olan borçların resen kesilmesi yönünde Maliye Bakanına yetki verilmektedir.

 

3)      Kamu alacağının banka kartı ve benzeri kartlarla ödenmesinde bankalara komisyon alabilme imkanı sağlandı.

 

Yapılan değişiklikle; kamu alacaklarının banka kartı ve benzeri kartlar aracılığıyla ödenmesi halinde bankalara komisyon alabilme imkanı sağlanmaktadır.

 

4)      İhtiyati hacze ve ödeme emrine karşı açılan davalarda dava açma süresi 7 günden 15 güne çıkarıldı.

 

Yapılan değişiklikle;

·         İhtiyati hacze karşı dava açma süresi 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.

·         Ödeme emri ile borçluya tanınan 7 günlük ödeme veya mal bildiriminde bulunma süresi 15 güne çıkarılmıştır.

·         Teminatın paraya çevrilmesinden önce borçluya verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarılmıştır.

·         Ödeme emrine karşı dava açma süresi 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.

·         Ödeme emrine açtıkları davası reddedilenler için ödeme veya mal bildiriminde bulunma süresi 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.

·         Ödeme emri tebliğinde sonra borcunu ödemeyenler veya mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik kararı alınması için geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır.

 

5)      Özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için %7,5 olarak tek oran olarak yeniden belirlendi.

 

Yapılan değişiklikle; ilgili kanun maddesinde geçen %25 , %15 ve %5 ibareleri %7,5 şeklinde değiştirilmiş, her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmiştir.

 

6)      Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerindeki banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası Türkiye dışındaki işlemlere de sağlandı.

 

Yapılan değişiklikle; işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir.

 

7)      Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranının % 20 ye çıkarıldı.

 

Yapılan değişiklikle; yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan % 10 nispetindeki Veraset ve İntikal Vergisi oranı % 20 ye çıkarılmıştır.

 

8)      Kira gelirlerinde %25’i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15’e düşürüldü.

 

Yapılan değişiklikle; kira geliri olan mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15’e düşürülmüştür. Böylelikle kira geliri olan ve götürü gider usulünü seçen mükelleflerin ödeyecekleri gelir vergisi artırılmış oldu.

 

9)      Asgari ücrette artan oranlı gelir vergisi tarifesi sebebiyle 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında meydana gelecek azalış telafi edildi.

 

Yapılan düzenleme ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL’ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmaktadır.

 

10)  Mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alındı.

 

Yapılan Düzenleme ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinin kullandığı ülke çapında bir nüfus bilgileri yönetim projesinin adı olan ve Mernis kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alındı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun “Bilinen Adresler” 101 inci maddesinin yeniden düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre;

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,

2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,

3. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi. Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır. İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.” Yapılan değişiklikle, işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıştır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin hususlarda düzenleme yapılmıştır.

 

11)  Vergi ile ilgili evrakların tebliğinde kapıya pusula yapıştırılması yöntemi getirildi.

 

Yapılan değişiklikle tebliğ evrakının teslim usulü şöyle olacaktır;

·         Bilinen adreslerde posta memurunca tebliğ olunacak evrakı içeren zarf muhatabına verilecek ve tebliğ alındısına tarih ve memur ve muhatabın imzası (bilmiyorsa başparmağı) konulacak,

·         Muhatap tebellüğden imtina ederse kapıya pusula yapıştırma suretiyle tebliğ yapılacak,

·         İşyeri adreslerinde yapılan tebliğlerde muhatap bulunamazsa kendisine tebliğ yapılacak kimsenin MERNİS’e kayıtlı adrese tebliğe çıkılacak,

·         MERNİS’e kayıtlı adreste tebliğ yapılamazsa ikinci defa aynı adrese tebliğe çıkılacak,

·         İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse kapıya pusula yapıştırma suretiyle tebliğ yapılacak.

 

12)  İlanen tebliğin yapılacağı haller yeniden düzenlenmiştir.

 

Yapılan değişiklikle muhatabın MERNİS adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmaması hali de ilanen tebliğ halleri arasında sayılmıştır.

 

13)  MTV’de 2018 yılından itibaren değer esasına geçiliyor. Ayrıca 2018 yılı MTV tutarlarında artışa gidildi.

 

Yapılan değişiklikle;

 

·         Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklendi.

·         Mevcut araçların MTV tutarları 2018 yılında % 25 oranında artırıldı. (1300 cc ve altı araçlarda artış oranı % 15)

·         Taşıtın değerinin de vergilendirme ölçütleri arasına gireceği 2018 ve müteakip model araçlarda ise 2018 yılında ödenecek vergi tutarı, taşıtın değerine bağlı olarak artış oranı daha da yükselmektedir.

 

14)  Değerli Kâğıtların Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Tarafından Da Hazırlanıp Bastırılabilmesi İmkanı Sağlandı.

 

Yapılan değişiklikle değerli kağıtların (Noter kağıtları, Pasaportlar, İkamet İzni, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Aile cüzdanları, Sürücü belgeleri, Sürücü çalışma belgeleri (karneleri), Motorlu araç trafik belgesi, Motorlu araç tescil belgesi, İş makinesi tescil belgesi, Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) ve Mavi Kart) Maliye Bakanlığının muvafakati alınarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından da hazırlanıp bastırılabilmesi veya elektronik belge olarak düzenlenebilmesi imkanı sağlanmıştır.

 

15)  Yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıt ve işlemlere damga vergisi ve harç istisnası getirildi.

 

Yapılan değişiklikle kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara bu işlemlere damga vergisi ve harç istisnası sağlanmıştır.

 

16)  Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları kaldırıldı.

 

Yapılan değişiklikle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, transfer fiyatlandırması uygulamasında, ilişkili kişilerle yapılan mal ya da hizmet sunumunda uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemlerin mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilmesine ilişkin başvuru harcı ve yenileme harcı kaldırılmıştır.

 

17)  2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerinin % 50 sini aşmaması sağlandı.

 

Yapılan değişiklikle 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerinin % 50 sini geçmemesi sağlanmıştır.

 

18)  Yurt dışından elektronik ortamda hizmet sunanlar KDV Mükellefi yapılıyor.

 

Yapılan değişiklikle Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, Avrupa Birliği uygulamalarına benzer şekilde, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi amaçlanmıştır.

19)  Roming hizmetleri ile iştirak hisseleri ve taşınmazların borca karşılık olarak finansal kiralama ve finansman şirketlerine devirleri KDV’den istisna edildi.

 

Yapılan değişiklikle roaming hizmetleri KDV’den istisna edilmiş, iştirak hisseler ve taşınmaz satışları istisnası kapsamına finansal kiralama ve finansman şirketlerine devirler de dahil edilmiştir.

 

20)  İmalat sanayi yatırımları nedeniyle inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iadesi uygulaması 2018 yılında da sürdürülecek.

 

Yapılan değişiklikle imalat sanayi yatırımları nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi amaçlanmıştır.

 

21)  FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere KDV istisnası getirildi.

 

Yapılan düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere KDV istisnası getirilmiştir.

 

22)  Malül ve engellilerin 5 yılda bir defa özel tüketim vergisinden istisna olarak satın alabilecekleri veya ithal edebilecekleri araçların değeri 200.000 TL sınırlandırılmıştır.

 

Yapılan değişiklikle malül ve engellilerin 5 yılda bir defa olarak özel tüketim vergisinden istisna olarak satın alabilecekleri veya ithal edebilecekleri araçların değeri 200.000 TL sınırlandırılmıştır.

 

23)  Meyvalı gazozlar ve enerji içecekleri ile makarona ÖTV getiriliyor.

 

Yapılan değişiklikle meyveli gazozlar ve enerji içeceği ve meyve suyu özelliği göstermeyen çeşitli içecekler teslim bedeli üzerinden % 10 oranında, makaronlar her bir makaron için 9,94 kuruştan az olmamak üzere perakende satış fiyatı üzerinden % 65,25 oranında ÖTV ye tabi olacaktır.

 

24)  Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemeleri ve bu işlemlerinden doğan kazançların ayrı vergilendirilmesi sağlanıyor.

 

Yapılan değişiklikle kooperatiflerde ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması gerektiğine madde metninde yer verilmiş, kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına mahsus olarak iktisap ettikleri demirbaş, makine, teçhizat, taşıt vb. maddi duran varlıklarının ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkarılmalarının ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir. Ayrıca kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle muafiyetlerini kaybetmemelerine ve bu işlemlerinden doğan kazançların kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

25)  İki yıl ve daha fazla aktifte tutulan taşınmaz satış kazançlarına yönelik % 75 oranındaki istisna % 50 ye indiriliyor.

 

Yapılan değişiklikle;

 

·         Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna, bu kazancın %50’si olarak yeniden belirlenmektedir.

·         Bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Ayrıca mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, diğer kıymetler için %75 olarak yeniden belirlenmektedir.

·         Kooperatiflerde risturn istisnasında üretim ve kredi kooperatiflerine ilişkin düzenleme kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yapılan yeni düzenleme çerçevesinde yersiz kaldığından anılan kooperatiflere ilişkin risturn istisnası hükümleri mevcut düzenlemeden çıkarılmıştır.

 

26)  İmalat sanayii yatırımlarında yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılması imkanı 2018 yılında da sürdürülüyor.

 

Yapılan değişiklikle imalat sanayii yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkan sağlanmaktadır.

 

27)  Kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için % 22 ye çıkarıldı.

 

Yapılan değişiklikle halen yüzde 20 oranında uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22’ye çıkarılmıştır.

 

28)  Finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılıkları kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmesi imkanı sağlanıyor.

 

Yapılan değişiklikle bankalara sağlanan özel karşılıkların tamamının ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmesi imkanı söz konusu şirketlere de sağlanmıştır.